واحد خدمات بازرگانی ساختمانی

واحد بازرگانی یکی از واحدهای هلدینگ ساختمانی تحکیم عمران آرتین میباشد که با هدف تامین مصالح موردنیاز برای پروژه های این هلدینگ ایجاد شده است و همچنین با توجه به اینکه نمایندگی چندین برند تولیدکنندگان مصالح ساختمانی را هم  دارا میباشد آمادگی ارایه خدمات  به تمامی کارفرمایان و انبوه سازان وپیمانکاران محترم در جهت تامین کلیه مصالح ساختمانی و متریال موردنیاز در صنعت ساختمان آماده همکاری میباشد.