واحد تاسیسات و تجهیزات

شرکت هلدینگ ساختمانی تحکیم عمران آرتین ارایه کننده کلیه خدمات مرتبط با تاسیسات و تجهیرات با کادر مهندسی قوی و مجرب میباشد من جمله :

طراحی و اجرای فعالیت های مرتبط با تاسیسات مکانیکی و الکتریکی زیربنایی
تاسیسات حرارتی و برودتی وغیره