رعایت ضوابط معلولین برای چه ساختمان هایی اجباری میباشد ؟

 1. برای مجتمع های مسکونی با بیش از۱۰۰۰ مترمربع زیربنا و یا بیش از۱۰ واحد مسکونی باید ارتباطات عمودی و افقی و فضاهای عمومی قابلیت استفاده برای معلولین جسمی-حرکتی را داشته باشند.
 2. ورودی های ساختمان شامل پله ها، رمپ خودرو و همچنین جک معلول بصورت مناسب در نقشه های سازه ارائه و سرگیری طبقه زیرین در آن ناحیه کنترل شود.

ضوابط رمپ برای معلولین

 

 1. حداقل عرض مفید رمپ معلولین حداقل۱/۱۰متر  و حداقل عرض پاگرد برای افراد معلول ۱٫۵متر می باشد.
 2. شیب رمپ معلولین حداکثر ۸ درصد درنظر گرفته شود.
  در صورت طراحی رمپ با شیب ۸  درصد نیاز به استفاده از جک معلول نمی باشد.
 3. طول مسافت پیمایشی براي رسیدن به فضاي امن باید فاقد پله و اختلاف سطح باشد در غیر این صورت لازم است شیب راه ،جهت حرکت معلول و یا برانکارد وجود داشته باشد و در صورت جانمایی شیب راه در طرح باید دستگیره ویژه عبور معلولین ازشیب راه نیز جانمایی شود.

 

 

ضوابط آسانسور برای معلولین

در ساختمان های مسکونی که تعبیه آسانسور اجباری است باید یک آسانسور قابل حمل صندلی چرخدار (از نوع۴۵۰یا۶۰۰ کیلوگرمی) مناسب برای معلولین جسمی حرکتی نصب شده باشد.با توجه به لزوم استفاده از آسانسور ودسترسی و امکان استفاده از آن رعایت موارد مربوطه درکلیه ساختمان های دارای آسانسور الزامی است.فضای جلوی آسانسور برای معلولان حداقل ۱۵۰*۱۵۰ سانتی متر است.

 

ابعاد استاندارد سرویس بهداشتی برای معلولین

سرویس معلولین-حداقل حدود ۱۵۰*۱۷۰

 

ضوابط پارکینگ برای معلولین

 

 1. به ازای هر ۸  واحد پارکینگ معمولی یک پارکینگ برای معلولان در نظر گرفته شود.
 2. نزدیکترین پارکینگ به آسانسور و ورودی باید به معلولان اختصاص یابد.
 3. طول و عرض پارکینگ برای معلولان ۵*۳/۵ متر است.

 

 

 

ضوابط درب برای معلولین

 1. عرض هیچ در داخلی واحد معلولین نباید کمتر از ۱۰۰ سانتی متر باشد.
 2. ورودی اصلی ساختمان ها باید برای استفاده معلولان در نظر گرفته شود و به سواره رو و پارکینگ ساختمان دسترسی مناسب داشته باشد.

 

ضوابط راهرو برای معلولین

عرض راهروها برای معلولان حداقل ۱۵۰ سانتی متر است.

 

مشخصات سطح شیبدار جهت عبور معلول