محاسبه سریع و ذهنی مقدار بتن مصرفی در پی نواری

محاسبه و دانستن میزان بتن مورد نیاز در طی تمامی مراحل ساخت ساختمان های بتنی بسیار مفید می باشد و با تخمین آن به صورت ذهنی نه تنها در وقت خود صرفه جویی می کنید ، بلکه در محاسبات مالی قبل از شروع کار و پروژه  نیز برای شما مفید خواهد بود و در این مطلب سعی کرده ایم  تا حد امکان این محاسبات را در مورد پی نواری برای شما عزیزان و همراهان گرامی آسان تر کنیم.

جدول محاسبه ذهنی میزان بتن مصرفی در ساختمان های با پی نواری (بر حسب متر مکعب)